ទូរស័ព្ទៈ ០១២/០៦៩ ២០២ ៥៥២ Phone:012/069 202 552

ហាង ណារា អនឡាញ ជាហាងដែលបានបើកដំណើរការតាំងពីថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣។ហាង ណារា បាននាំយកកាបូបម៉ាកសញ្ញាថ្មី ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង តម្លៃសមរម្យ និង បានបង្កើតខ្សែក្រវាត់ម៉ាកសញ្ញាថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ។

nArA OnLinE sHop is a shop that opened since 24 June 2013. We imported the new original branded bags with good quality and suitable price and we created the new brand of belt for our Cambodian people.

Customer Service:
www.nara168.com

Working Hours:

Monday – Sunday

8:00 AM till 19:00 PM

More Info:

#136B, Street 150, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

012/069 202 552

naraonlineshopping@gmail.com